Arrests and confiscation of a minibus on 08/22

On 8/22 two humans and a dog tried to leave the meadow camp with a van to bring food to the external emergency kitchen (for the time of the evacuation and grubbing of the Hambach Forest). For one of the people around here, this equipped minibus is the only living space he has got. It is also used as a mobile KüFA (Kitchen For All) under the name “Alf Partout”. From the camp on the bus was followed by various police vehicles. Shortly before the petrol station in Buir, the police requested the bus by loudspeaker to stop. This request was fulfilled. Subsequently, the occupants were searched under firearms use and their personal data were checked. (Of course, also threatening with a weapon is a use of it, even if the police prefers more harmless terms.) The bus was inspected from the outside. Under the initial pretext of a general traffic control, four to six police officers aimed their service weapons directly at the faces. Despite the heat, the police temporarily forbade the arrested persons to drink.

Another car was stopped and the occupants threatened with firearms.

In addition, other people nearby were checked because they “looked like they belonged to them”. These people were partially sent away. When one of them asked how far he should go, the answer was “out of the sphere of influence”. When he asked for clarification, this was answered with “out of sight”.

The the police justified the measure, claiming that the bus was been seen the day before just before a hundred-strong police unit was attacked with Molotov cocktails, among others. After some time, the police found objects in the bus from which according to them Molotov cocktails could be built. (In fact, this was a roll of toilet paper, plastic cups and a canister of diesel, serving as a spare can for the vehicle. And diesel is unusable for Molotov cocktails…). Therefore, the ioccupants of the bus are considered under suspicion.

After some time, the co-driver of the bus was taken to the police HQ in Aachen, where he spent several hours in a cell. The police wanted to make a so-called “Fast ID”, a measure in which the prints of index and middle finger of both hands are scanned. Since this person refused to cooperate, police threatened to use violence. However, no action was taken. After a few hours, the person was released. Here it shows again that it is worthwhile to fight against police measures!

The driver of the bus was not brought away, as the police wanted to examine the bus. The driver denied a volunteer search to uphold his rights. Then the search could not take place because they lacked a judicial decision. After a few hours, the bus was towed away and taken to the police HQ in Aachen.

Next day (09/23) the police refused, after consultation by telephone with superiors, any seizure records as well as information about the further measures of the planned search and seizure.

This Post Has One Comment

 1. Dutch

  Aanhouding en confiscatie van minibus op 22/8

  Op 22/8 hebben twee mensen en een hond geprobeerd om het weidekamp met een busje te verlaten om voedsel naar de externe noodkeuken te brengen (voor de tijd van de evacuatie en de boskap van Hambach Forst). Voor een van de mensen hier is deze uitgeruste minibus de enige leefruimte die hij heeft. Het wordt ook gebruikt als mobiele KüFA (Kitchen For All) onder de naam “ALF Partout”. Vanuit het kamp werd de bus gevolgd door diverse politievoertuigen. Kort voor het tankstation in Buir vroeg de politie per luidspreker om de bus te stoppen. Aan dit verzoek werd voldaan. Vervolgens zijn de gedetineerden onder vuurwapengebruik¹ doorzocht en zijn hun persoonsgegevens gecontroleerd. De buitenkant van de bus werd geïnspecteerd. Onder het eerste voorwendsel van een algemene verkeerscontrole richtten vier tot zes politieagenten hun dienstwapens rechtstreeks op het gezicht. Ondanks de hitte verbood de politie tijdelijk de gearresteerde personen om te drinken.

  Een andere auto werd aangehouden en de inzittenden werden bedreigd met met vuurwapens.

  Bovendien werden andere mensen in de buurt gecontroleerd omdat ze “eruit zagen alsof ze bij hen hoorden”. Enkelen van hen werden weggestuurd. Toen een van hen vroeg hoe ver weg hij moest gaan, was het antwoord “buiten de invloedssfeer”. Toen hij om opheldering vroeg werd dit beantwoord met ‘uit het zicht’.

  De politie rechtvaardigde de maatregel met het argument dat de bus de dag ervoor was gezien, vlak voordat een honderd man sterke politie-eenheid werd aangevallen met onder andere molotovcocktails. Na enige tijd vond de politie in de bus voorwerpen waaruit Molotov-cocktails gebouwd konden worden. (In feite ging het om een rol toiletpapier, plastic bekers en een diesellokaal, die als reserveblikje voor het voertuig diende. En diesel is onbruikbaar voor molotovcocktails…). Daarom worden de gedetineerden van de bus als verdacht beschouwd.

  Na enige tijd werd de bijrijder van de bus naar het politiebureau in Aken gebracht, waar hij enkele uren in een cel verbleef. De politie wilde een zogenaamde “Fast ID” maken, een maatregel waarbij de afdrukken van de wijs- en middelvinger van beide handen worden gescand. Omdat deze persoon weigerde mee te werken, dreigde de politie met geweld. Er werd echter geen actie ondernomen. Na een paar uur werd de persoon vrijgelaten. Hier blijkt weer dat het de moeite waard is om tegen politiemaatregelen te strijden!

  De chauffeur van de bus werd niet meegenomen, omdat de politie de bus wilde onderzoeken. De bestuurder weigerde een vrijwillige doorzoeking om zijn rechten te handhaven. De doorzoeking kon niet plaatsvinden omdat er geen rechterlijke toestemming was. Na een paar uur werd de bus weggesleept en naar het politiebureau in Aken gebracht.

  De volgende dag (23/8) weigerde de politie na telefonisch overleg alle inbeslagnemingsdossiers en informatie over de verdere maatregelen van de geplande doorzoeking en inbeslagname.

  ¹ Zelfs het dreigen met een wapen is daar natuurlijk een toepassing van, ook al geeft de politie hier de voorkeur aan onschuldige termen.

Leave a Reply